-


Trasko-Stal Sp. z o. o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48 62 737 97 00
fax  +48 62 737 97 01
e-mail: info@traskostal.pl


NIP 622 - 13 - 55 - 644 

 

Spó?ka zarejestrowana przez S?d Rejonowy w Poznaniu IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego
dn. 12.02.2002 pod nr KRS 0000126198. Kapita? zak?adowy Trasko-Stal Sp. z o. o. wynosi 125 000 PLN. Kapita? zak?adowy jest zap?acony w ca?o?ci.


   
-
Engine by Eclipse Design